Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulama Eğitimi

Yasal Zorunluluk

Sağlık Bakanlığı tarafından 20.3.2015 tarihinde yayınlanan “Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği”

Amaç

Bu eğitimin amacı ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin önlem almalarını, yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamaktır.

Kimler Bu Eğitimi Almalıdır?

a) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerde;

1) Hastane yöneticisi veya başhekimi,

2) Başhekim yardımcısı,

3) İdari ve mali hizmetler müdürü,

4) Hasta hizmetleri ve sağlık otelciliği hizmetleri müdürü (varsa),

5) Sağlık bakım hizmetleri müdürü,

6) Acil servisten/acil polikliniğinden/acil ünitesinden sorumlu doktor ve sorumlu hemşire,

7) Ameliyathaneden sorumlu doktor ve sorumlu hemşire,

8) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu doktor ve sorumlu hemşire,

9) Halk Sağlığı Uzmanı (varsa),

10) Güvenlikten sorumlu müdür yardımcısı,

11) Döner sermayeden sorumlu müdür yardımcısı,

12) Tıbbî teknik kurul için enfeksiyon hastalıkları uzmanı (yoksa dâhiliye uzmanı) veya laboratuvar sorumlusu,

13) Kalite ofisi/birimi/temsilciliği,

14) Sivil savunma uzmanı veya görevlisi,

15) İş yeri güvenliği uzmanı (varsa),

b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı hastanelerde;

1) Hastane başhekimi,

2) Hastane müdürü,

3) Sorumlu hemşire,

4) Kalite sorumlusu,

c) Özel hastaneler, üniversite hastanelerinde;

1) Başhekim/Mesul müdür,

2) Başhekim yardımcısı/Mesul müdür yardımcısı,

3) Başhemşire,

4) Başhemşire yardımcısı (varsa),

5) Hastane müdürü (varsa),

6) Hastane müdür yardımcısı (varsa),

7) Acil servis/ünite sorumlusu,

8) Güvenlikten sorumlu müdür,

9) Ameliyathane sorumlusu,

10) Yoğun bakım sorumlusu (varsa),

11) Halk Sağlığı Uzmanı (varsa),

12) Laboratuvar sorumlusu,

13) Kalite temsilcisi,

14) İş yeri güvenliği uzmanı (varsa),

15) Sivil savunma uzmanı veya görevlisi,

ç) TSK Eğitim Hastanelerinde;

1) Komutan/Komutan İdari Yardımcısı,

2) Dekan/Baştabip,

3) Kurmay Başkanı,

4) Askeri Sağlık Hizmetleri Uzmanı (Gülhane Askeri Tıp Akademisi HAP içerisinde görev yapar.),

5) Cerrahi Hastalıklar Bölüm Başkanı/Şef,

6) Dahili Hastalıklar Bölüm Başkanı/Şef,

7) Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı/Servisi,

8) Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı/Servisi,

9) Halk Sağlığı Uzmanı (varsa),

10) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Uzmanı (varsa),

11) Mikrobiyoloji ve/veya Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı,

12) Başhemşire,

13) Lojistik şube müdüdürü,

14) Hastane idare amiri,

15) Destek Kıta Komutanı,

16) Maliye bütçe şube müdürü,

d) TSK Asker Hastanelerinde;

1) Baştabip,

2) Baştabip yardımcısı,

3) Hastane idare amiri,

4) Başhemşire,

5) Döner sermaye saymanı,

6) Dahili hastalıklar sorumlusu,

7) Cerrahi hastalıklar sorumlusu,

8) Ameliyathane sorumlusu,

9) Laboratuvar bölüm sorumlusu,

10) Sağlık hizmetleri bölge komutanlığında görevlendirilen maliye bütçe şubesi.

Eğitim Süresi: 2 Saat